תנאים ותקנון מימון

 • החישובים והשימוש במחשבון להחזר תשלומים מתייחס למימון בריבית המבוססת על ריבית הפריים לפי המסלול הרלוונטי שנבחר ועשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית הפריים. הריבית בהלוואה זו הינה ריבית משתנה והתשלום החודשי משתנה בהתאם לשינויים בגובה ריבית הפריים. החישוב אינו לוקח שינויים בריבית ובתשלומים נלווים (כגון עמלות של הבנק המממן וכו').
 • התשלום החודשי כולל ריבית בגין עסקת התשלומים ובגין תשלום בסוף תקופה.
 • המחיר אינו כולל עמלות ותשלומים אחרים לגורם המממן לצורך הקמת המימון.

       בהתאם לתעריפון העמלות של הגורם המממן וכפי שיעודכן מעת לעת.

 • כל החישובים הינם סימולציות בלבד ואינם מחייבים את הגוף המממן ו/או את יוניון מוטורס או מי מסוכניה בהעמדת ההלוואה ו/או באופן החישוב ו/או ההחזר החודשי והינם כפופים לאישור בפועל של הגוף המממן.
 • הצעת מימון זו אינה סופית, הריבית העדכנית תיקבע ותאושר על ידי הגורם המממן ובכפוף לאישור ההלוואה באמצעות הגורם המממן.
 • המחיר המצוין במסמך זה אינו סופי, המחיר יקבע על פי הסכם המכירה בעת ביצוע התשלום.
 • הצעת עסקת המימון תקפה ל - 7 ימים בלבד ומימושה מותנה בזמינות הרכב.
 • מועד אספקה משוער, כמו גם תנאים נוספים, יקבעו בעת חתימתך על הסכם המכירה.
 • סכום המקדמה ישולם ישירות לסוכנות המורשת.
 • הרכב ישועבד לטובת הגורם המממן.
 • הרכב ירשם על שם הלווה בלבד.
 • יוניון מוטורס או מי מסוכניה אינם מתחייבים להעמדת המימון והדבר נתון לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הגוף המממן.
 • יוניון מוטורס או מי מסוכניה לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק נכל סוג שהוא בקשר עם השימוש במחשבון וההסתמכות עליו.
 • אין לראות בנתונים משום המלצה או יעוץ או הבעת דעה בקשר לכדאיות רכישת רכב באמצעות מימון ו/או באיזה מהמסלולים המוצגים במחשבון.
 • השימוש במחשבון מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאים לעיל.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • ט.ל.ח.



 

hidden